top of page

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 dle čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

 

Rádi bychom Vás ujistili, že zákonné a bezpečné zpracování osobních údajů je naší prioritou. Na následujících stránkách se dozvíte informace, které osvětlují podrobnosti zpracování osobních údajů v naší organizaci.

V tomto dokumentu naleznete konkrétní informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

 

 1. Totožnost správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Volné profese s.r.o., IČ:07620497, se sídlem

Rytířská 411/4, 110 00 Praha 1 - Staré Město (dále také jako „správce“).

Správce nejmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nebyly naplněny podmínky stanovené čl. 37 GDPR.

 

 1. V jakých případech a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vyplněného formuláře nebo zaslaného životopisu Vaší osobou za účelem poskytování poradenství při vyhledání pracovní nabídky.

 

 1. V jakém rozsahu a na základě kterého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Pro účely poskytování poradenství při vyhledání nejvhodnější pracovní nabídky zpracováváme tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení;

 • e-mailová adresa;

 • telefonní číslo;

 • dosažené vzdělání.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě plnění smluvního závazku v soulad s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Vaše vůle k jeho uzavření byla projevena odesláním formuláře nebo zasláním životopisu za účelem poskytování poradenství při vyhledání pracovní nabídky, přičemž bez zpracování osobních údajů je provedení účelu nerealizovatelné.

 

 1. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

Pokud se jedná o osobní údaje, které nám poskytnete na základě Vašeho zájmu o poradenství při vyhledání pracovní nabídky prostřednictvím vyplněného formuláře na našem webu nebo prostřednictvím zaslaného životopisu, přístup k nim budou mít pouze naši pověření zaměstnanci, externí IT společnost a společnost, představující potencionálního zaměstnavatele. Zaměstnanci naší společnosti absolvovali školení v oblasti ochrany osobních údajů a zavázali se k mlčenlivosti navenek společnosti. Se všemi partnery máme uzavřené zpracovatelské smlouvy se všemi předepsanými náležitostmi dle čl. 28 GDPR.

 

 1. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu poskytování poradenství při vyhledávaní pracovní nabídky a následně po dobu dvou let pro případy dalšího poradenství pro vyhledávání pracovních nabídek. Pokud během uvedené doby budete chtít ukončit zpracovávání Vašich osobních údajů, můžete využít svého práva na výmaz.

 

 1. Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

Jsme si vědomi, jak důležitá je ochrana Vašich osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali dostatečná bezpečnostní a technická opatření podle čl. 32 GDPR, abychom minimalizovali případné ohrožení bezpečnosti Vašich dat. Jedná se zejména o:

 • zálohu a šifrování dat;

 • duplikaci dat na serverech;

 • zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb zpracování;

 • obnovení osobních údajů a přístupu k nim v případě fyzických či technických incidentů;

 • pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

 

 1. Jaká máte práva s ohledem na Vaše osobní údaje?

 

 • Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě Vaší žádosti. Máte právo po nás požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, které kategorie údajů se zpracování týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou se tyto údaje zpracovávají. K těmto údajům Vám na žádost bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem.

 • Právo na přesnost osobních údajů. My jako správce jsme povinni přijmout opatření, abychom zpracovávali Vaše přesné a aktuální údaje. Součástí toho je i Vaše právo informovat nás o změně Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Jinými slovy, pokud objevíte ve Vašich datech nepřesnost, dejte nám vědět!

 • Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje a nadále je neuchovávali, pokud zde nebude jiná zákonná překážka. Pokud by k takové výjimce došlo, jsme povinni Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce.

 • Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost. Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi různými správci osobních údajů. Chcete-li předat námi zpracovaný datový set jiné společnosti, dejte nám vědět!

 • Nařízení GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě vznesení námitky přestaneme zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokážeme, že Vaše osobní údaje zpracováváme legitimně. Pokud máte zato, že o Vás zpracováváme příliš osobních údajů, napište nám!

 • Máte právo na odvolání souhlasu, pakliže je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tomto právním titulu. Pokud tento souhlas odvoláte, přestaneme tyto osobní údaje zpracovávat.

 • Podle Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, jestliže se domníváte, že v rámci zpracování jsme porušili právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Tímto dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. E-mail: posta@uoou.cz Datová schránka: qkbaa2n www.uoou.cz.

U komplikovanějších případů je možné, že po Vás budeme požadovat zaplacení nákladů, které souvisí s vyřízením uplatnění Vašeho práva, zejména pokud tyto náklady přesáhnou běžný rozsah naší činnosti.

IN
bottom of page